برگزیده
1400/8/17 دوشنبه
رشته های مرکز
رشته های واحد زرند

.

عناوین رشته های دایر در دانشگاه پیام نور مر کز زرند( مقطع کارشناسی)
روانشناسی
علوم تربیتی
حقوق
الهیات
حسابداری
مدیریت دولتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی
مدیریت امور بانکی
مهندسی صنایع
مهندسی کامپیوتر
مهندسی کشاورزی
زبان و ادبیات فارسی
تاریخ 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر