برنامه کلاسی
برنامه کلاسی حقوق نیمسال دوم
برنامه کلاسی مهندسی کامپیوتر نیمسال دوم
برنامه کلاسی روانشناسی علوم تربیتی نیمسال دوم
برنامه کلاسی حسابداری مدیریت نیمسال دوم
برنامه کلاسی رشته صنایع نمیمسال دوم