اخبار
 
به استحضار دانشجویان محترم می رساند به منظور ارزیابی کیفیت تدریس اساتید از تاریخ 20/8/97 تا 24/9/97 در سیستم گلستان فرمهای ارزشیابی را مطابق راهنمای1 و راهنمای2 تکمیل نمایید. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر